Officieel

Bestuur der C.S.R.

C.S.R. wordt dagelijks bestuurd door vijf personen die daarvoor hun studie een jaar hebben stopgezet en zich volledig inzetten voor de vereniging. Het bestuur houdt zich bezig met het uitzetten van de lijn voor C.S.R., de toekomstvisie, het in de gaten houden van de identiteit en het niet uit het oog verliezen van het doel. Het bestuur draagt er zorg voor dat de vorming tot christenacademicus gestalte krijgt binnen C.S.R..
Uit deze theoretische bezigheden, ideeën en plannen volgen vele praktische taken en verantwoordelijkheden. Het bestuur is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor: commissievulling, lezingen organiseren, werkgroepenprogramma neerzetten, kringwerk goed laten verlopen, nieuwe ideeën uitwerken, commissies aansturen, geldzaken regelen, alles omtrent de sociëteit regelen (verhuur van het pand, onderhoud), plenaire vergaderingen voorzitten en contacten onderhouden met de TU, IFES, Navigators, broeder- en zusterverenigingen en alle andere studentenorganisaties. Het bestuur is er voor de leden en staat ook altijd voor haar klaar, ook dat is een belangrijke taak.


Verbanden

C.S.R.-Delft is lid van een aantal verbanden, waardoor we goede contacten met andere studentenverenigingen hebben. Hierdoor worden we vaak uitgenodigd voor interessante lezingen, wederzijdse borrels, brassen of rossen we eens wat en pakken we mooie feestjes mee.

IFES


IFES is het grootste netwerk van christelijke studenten, met vertegenwoordigers in meer dan 150 landen. De International Federation of Evangelical (betekent hier: bijbelvast) Students is een netwerk waar in Nederland 40 verenigingen lid van zijn, waaronder alle Ichthus-studentenverenigingen, veel vrijgemaakte studentenverenigingen en bijna alle CSFR verenigingen.

OZON

Het OZON-verband is een verband tussen de christelijke studentenvereniging C.S.R.-Delft, S.S.R.-N.U. uit Utrecht, CSV Alpha uit Enschede en CSV Lux ad Mosam uit Maastricht. Binnen dit verband organiseren we een gezamenlijk weekend, lezingen en borrels. Verder zijn de bestuurlijke contacten fantastisch en houden we elkaar scherp op christen-zijn en student-zijn.

VeRa


Binnen Delft is C.S.R. lid van de VeRa, de VerenigingsRaad die het contactorgaan van de verenigingen met de universiteit vormt. C.S.R. levert, als vierde vereniging van Delft, elk jaar één van de vijf leden van het Dagelijks Bestuur van de VeRa.

LKvV


Verder zijn we landelijk verbonden met de LKvV, het overkoepelend orgaan van 47 studentengezelligheidsverenigingen in Nederland. Hiermee vertegenwoordigen zij 40.000 studenten in Nederland. C.S.R. vormt hierin, samen met Navigators Rotterdam, de twee christelijke lidverenigingen.

Navigators

C.S.R.-Delft heeft goede contacten met de Navigator studentenverenigingen, maar valt niet onder het landelijk verband. De verbanden laten zien dat we als C.S.R. breed georiënteerd zijn en overal ons christelijke mannetje staan, zowel in de studentenwereld als in de christelijke wereld!

Geschiedenis


C.S.R.-Delft is in 1961 ontstaan uit de Delftse afdeling van de S.S.R., dat nu OJV de Koornbeurs heet. De grote toestroom van leden na afloop van de Tweede Wereldoorlog bleek moeilijk te behapstukken voor de nog aanwezige oude lichting. De bestaande verenigingscultuur was moeilijk te behouden; het karakter veranderde langzaam, en de nadruk kwam meer te liggen op gezelligheidsactiviteiten ten koste van activiteiten met "geestelijke vorming". Een verenigingsbrede discussie over de vraag of er "gemengd gedanst" mocht worden tijdens de Dies Natalis, de verjaardag van de vereniging, bleek uiteindelijk de druppel die de emmer deed overlopen. Een deel van de vereniging verliet S.S.R.D. en richtte op 16 juni 1961 een nieuwe vereniging op waarin het christelijke karakter weer centraal moest staan. Een van de oprichters was oud-politicus Egbert Schuurman. De vereniging bleef echter haar Dies Natalis in februari vieren, zoals bij S.S.R.D. gedaan werd, in plaats van in juni.

C.S.R. staat voor Civitas Studiosorum Reformatorum. Civitas betekent gemeenschap, dus gemeenschap van gereformeerde studenten. Tegenwoordig wordt de naam van de vereniging vertaald als vereniging van christen-studenten, wat beter aansluit bij het brede interkerkelijke karakter dat de vereniging sinds de jaren '80 gekregen heeft.

Sinds het einde van de jaren '60 huisde de vereniging in een smal en diep grachtenpandje ten noorden van de binnenstad, dat luisterde naar de naam "Civitas Centrum" (CC), wat zoiets betekent als "ontmoetingsplaats voor de Civitas". Nadat er door de jaren heen meerdere verbouwingen waren geweest die voor meer ruimte hadden gezorgd, werd er aan het eind van de 20ste eeuw besloten dat men op zoek moest naar een andere locatie. Rond het jaar 2002 kocht de vereniging een nieuw pand aan, de voormalige bioscoop "Studio D", en verbouwde dit tot een http:/vereniging/societeit/. De bovenverdiepingen werden door de Delftse woningbouwvereniging DuWo aangekocht om te fungeren als studentenkamers voor leden van de vereniging. Er werd besloten om het pand "Confide" te noemen, een naam die sinds 2006 ook op de gevel boven de ingang van het verenigingspand prijkt.